Lelki alapvetés

Egyházi megnyilatkozások az emberi méltóságról

Emberkereskedelem

Imádságban együtt

Hogyan segíthet?

Hasznos linkek

Programok, események

Rólunk

Éves beszámolók

Elérhetőségünk

 

EGYHÁZI MEGNYILATKOZÁSOK AZ EMBERI MÉLTÓSÁGRÓL

 

1. A II. Vatikáni Zsinat GAUDIUM ET SPES kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban

„Napjainkban különösen sürgető kötelességünk, hogy felebarátnak tekintsünk megkülönböztetés nélkül minden embert, és ha ránk szorul, siessünk is a szolgálatára;
legyen szó akár egy mindenkitől elhagyott öregről, egy igazságtalanul lenézett vendégmunkásról, egy menekültről, egy házasságon kívül született gyermekről, aki érdemtelenül szenved olyan bűnért, melyet nem ő követett el; vagy egy éhezőről, aki megszólítja a lelkiismeretünket, eszünkbe juttatva az Úr szavát:
"Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek" (Mt 25,40).
Ezenfelül minden, ami az élet ellen irányul: az emberölés bármely formája, a népirtás, az abortusz, az eutanázia és a szándékos öngyilkosság; minden, ami az emberi személy épségét sérti: a csonkítások, a testi vagy lelki kínzás, a lelki kényszer alkalmazása; minden, ami az emberi méltóságot sérti: az embertelen életkörülmények, az önkényes bebörtönzések, deportálások, rabszolgaság, prostitúció, leány- és fiúkereskedelem, a lealacsonyító munkakörülmények, melyek a munkásokat a haszonszerzés puszta eszközévé teszik, s nem szabad és felelős személyeknek tekintik -- mindezek és hozzájuk hasonlók kétségtelenül szégyenletes gaztettek, s miközben tönkreteszik az emberi civilizációt, inkább az elkövetőiket szennyezik be, mint azokat, akik elszenvedik a jogtalanságot, és a legnagyobb mértékben ellenkeznek a Teremtő tiszteletével. (Gaudium et spes, 27.)
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=16#GS27

 

2. XIV. Benedek: Üzenet a vándorlók és menekültek 92. Világnapjára

„Elvándorlás: az idők jele”
(2006. Jan. 15.)
(…) Amennyiben igaz, hogy az emigráns munkások különösen is sebezhetők, akkor ez fokozottabban vonatkozik a nőkre. Számukra a leggyakoribb foglalkoztatottság a házi munkán kívül még az idősek gondozása, a betegápolás, valamint a szállodaiparral kapcsolatos szolgáltatások. Itt és sok más területen is a keresztényeknek küzdeniük kell az migráns nőkkel való igazságos bánásmódért, a női mivoltuk tiszteletben tartásáért és egyenlő jogaik elismeréséért. Ebben az összefüggésben kell megemlítenünk az emberkereskedelem jelenségét – főleg a nőkkel kapcsolatban -, amely leginkább ott virágzik, ahol nem adottak a lehetőségek saját életkörülményeik javítására vagy egyszerűen a túlélésre. Ily módon könnyűvé válik az emberkereskedők számára felajánlani ”szolgálataikat” áldozataiknak, akik legkevésbé sem sejtik, hogy mi vár rájuk. Egyes esetekben az asszonyokat és lányokat munkaerőként kizsákmányolják, és szinte rabszolgaként kezelik őket, nem ritkán éppen a szex-iparban.

https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=117

 

3. XVI. Benedek: Üzenet az elvándorlók és menekültek 93. Világnapjára
Az elvándorló család
(2007.)

"A bevándorló családok társadalmi beilleszkedésével kapcsolatban kötelességemnek érzem, hogy ráirányítsam a figyelmet a menekültek családjaira; ezek életkörülményei a korábbiakhoz képest, a családegyesítés tekintetében is rosszabbodni látszanak. A menekülttáborokban nem csak elszállásolási és az átélt tragikus tapasztalatok által okozott traumákból és stresszhelyzetekből eredő személyes érzelmi nehézségek tapasztalhatók meg. Ezek mellett olykor még annak a veszélye is fennáll, hogy a nők és a gyermekek a túlélés olyan mechanizmusába sodródnak, ahol a szexuális visszaélések martalékaivá válnak. Ilyen esetben figyelmes lelkipásztori jelenlétre van szükség, amely a segítő gondoskodáson túl enyhíteni képes a megsebzett szívek fájdalmát, és egyben felkínálja annak a keresztény közösségnek a támogatását is, amely újra helyre tudja állítani a tisztelet kultúráját és ismét feltárja a szeretet igazi értékét. A bensőleg összetört embereket bátorítani kell, hogy újra visszakapják önbizalmukat. Ezen kívül biztosítani kell a családok jogait és méltóságát, valamint igyekezni kell megfelelő otthonhoz juttatni őket. A menekültek pedig legyenek nyitottak és tanúsítsanak pozitív magatartást a befogadó társadalom iránt, és készségesen vegyék ki részüket a kiteljesülő közösség együttes építésére irányuló javaslatok megvalósításában, amely egykor mindannyiunk „közös háza” kell legyen."

https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=107

 

4. XVI. Benedek: Üzenet a vándorlók és menekültek 94. Világnapjára,
A fiatal bevándorló
(2008)
"A fiatalok között megtaláljuk a fiatal lányokat, akik különösen könnyen esnek a kizsákmányolás, az erkölcsi zsarolás és mindenféle más visszaélés áldozatául. De mit szóljunk azokhoz a menedéket kérelmező fiatal- és felügyelet nélküli kiskorúakhoz, akik a leginkább veszélyeztetett csoportját alkotják. Ezek a fiatal fiúk és lányok gyakran fejezik be életüket az utcán, teljesen elhagyottan, gátlástalan kizsákmányolók áldozataként, akik nagyon gyakran teszik őket fizikai, erkölcsi és szexuális erőszak tárgyává.
Ha egyszer közelebbről szemügyre vesszük a kényszerűségből kivándorlók, a száműzöttek, a menekültek és az emberkereskedelem áldozatainak táborát, akkor sajnos sok gyereket és fiatalkorút találunk köztük. Ezért lehetetlen hallgatnunk a menekültek és száműzöttek a világ különböző részein található nagy táborának drámai képe láttán. Hogyisne gondolnánk ezekre a kis emberi lényekre, akik a boldogság ugyanazon legitim elvárásaival jöttek a világra, mint mi, valamennyien? Egyben hogyne gondolnánk arra is, hogy a gyermekkor és a fiatalság a férfi és a nő fejlődésében olyan alapvető jelentőségű időszak, amely stabilitást, nyugalmat és biztonságot követel."

https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=194

 

5. Ferenc pápa: Üzenet az elvándorlók és menekültek 102. világnapjára
„A migránsok és menekültek kihívása.
Az irgalmasság evangéliumának válasza.”
2016. január 17.


„Senki sem tehet úgy, mintha nem lenne megszólítva a bűnszervezetek által fenntartott új rabszolgaság által, amelyben a férfiakat, a nőket és gyerekeket úgy vásárolják, adják-veszik és foglalkoztatják, mint a kényszermunkásokat az építőipar, a mezőgazdaság, a halászat, vagy éppen a többi foglalkozások területén. Még napjainkban is mennyi kiskorú katonát toboroznak és kényszerítenek gyermekkatonának a harci csapatok? Hány ember válik a szervkereskedelem, a kényszerkoldulás, a szexuális kizsákmányolás áldozatává? A menekültek éppen az ilyen aljas bűncselekmények elől menekülnek hazájukból. Ők ma az egyház és az emberi társadalom felé kiáltanak, mert fel akarják fedezni bennük azok kinyújtott kezét, akik őket befogadják, fel akarják fedezni bennük az Úr arcát, „az irgalom Atyját és minden vigasztalás Istenét” (2Kor 1,3)!”
https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=465

 

6. Ferenc pápa: Üzenet az elvándorlók és menekültek 103. világnapjára
A sérülékeny és hangtalan kiskorú vándorlók
2017. január 12.

"Egyébként, néha nagyon nehéz meghúzni a határvonalat a migráció és az emberkereskedelem között. Sok tényező segíti az olyan körülmények kialakulását, amelyben a vándorlók, jelesen a kiskorúak sebezhetővé válnak: a szegénység és a túléléshez szükséges eszközök hiánya – amihez a média által keltett irreális elvárások is társulnak –; az alacsony fokú iskolázottság; a vendéglátó ország törvényeinek, kultúrájának és gyakran nyelvének nem ismerése. Mindez fizikai és pszichológiai kiszolgáltatottságba taszítja őket. A gyermekek kizsákmányolásának és a velük való visszaéléseknek legfőbb mozgatója a kereslet. Ha a megfelelő szervek a jövőben nem találják meg a módját annak, hogy szigorúbban és hatékonyabban lépjenek fel az ilyen haszonélvezőkkel szemben, akkor nem fogják tudni felszámolni a kiskorú áldozatokat szedő rabszolgaság sokféle formáját sem."

"Ezért szükség van arra, hogy a bevándorlók, már csak a gyermekeik jobb jövőjének érdekében is, egyre szorosabban együttműködjenek az őket befogadó közösséggel. Nagy hálával tekintünk azokra az egyházi és civil szervezetekre és intézményekre, amelyek szívós elkötelezettségük folyamán nem sajnálják felajánlani sem anyagi eszközeiket, sem idejüket annak érdekében, hogy a kiskorúakat megóvják a különböző visszaélésektől. Az is fontos, hogy megteremtsük az átfogó és egyre hatékonyabb együttműködés rendszereit, amelyek nem csak az információk kicserélésére támaszkodnak, hanem biztosítják a gyors és hatékony közbelépésre képes hálózatok erősítését is. Mindezek mellett nem szabad alábecsülni azt sem, hogy az egyházközségek rendkívüli ereje éppen akkor nyilvánul meg leginkább, amikor a hívők egyek az imában és testvéri közösséget alkotnak."

https://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=479

 

7. Ferenc pápa beszéde az emberkereskedelem elleni IV. imanap alkalmából
(2018. 02. 08)
"Az emberkereskedelemmel kapcsolatban nagy a tájékozatlanság és kevés az akarat a probléma súlyosságának megértéséhez, mert közelről érinti lelkiismeretünket és bonyolult kérdés. Így fogalmazott Ferenc pápa beszédében, amelyet kérdés-felelet formában mondott el. Vannak személyek, akik bár tudnak az emberkereskedelemről, mégis igénybe veszik azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az utcán vagy az interneten felkínálnak számukra. Van, aki közvetlenül tagja bűnszervezeteknek és hatalmas nyereségre tesz szert ezáltal. Tehát figyelem felkeltő kampányt kell folytatni közösségeinkben, hogy egyetlen ember se váljon többé az emberkereskedelem áldozatává.
Szükség van a fiatalok hangjára
Elsősorban a fiatalok hangja törheti meg a csendet az emberkereskedelemről, amelyet Ferenc pápa emberiség elleni bűntettnek ítél. Arra kérte az imanap résztvevőit, hogy menjenek el a plébániákra és találkozzanak az emberekkel, hogy konkrét elkötelezettséget vállaljanak az ügyben. A közösségi hálók is találkozási lehetőséget jelenthetnek anélkül, hogy alulértékelnék a veszélyeket, amelyeket ezek a virtuális terek képviselnek, mert ezeken keresztül csalhatják kelepcébe a fiatalokat.
Szembe kell nézni az emberkereskedelem valós okaival A pápa felhívta a figyelmet, hogy azok a személyek, akik az emberkereskedelem áldozatai voltak korábban, fontos információs erőforrást jelenthetnek a többi fiatal megóvásához. Továbbá lehetőséget kell teremteni az átfogó emberi fejlődésre. A kiselejtezés kultúrája áll az olyan viselkedési formák mögött, amelyek a piacon és a globalizált világban az emberek kihasználásához vezetnek minden szinten. Arra van szükség, hogy az államok szembe nézzenek a probléma legmélyebb okaival és biztosítsanak oktatást és fenntartható munkalehetőséget. Magunk mögött kell hagyni az álszent viselkedést. Ha számos fiatal lány áldozatul esik az emberkereskedelemnek, akkor ez azért van, mert van sok férfi, aki kész fizetni ezekért az örömökért – nyomatékosította a pápa.
Felteszem magamnak a kérdést: vajon valóban az emberkereskedők az emberkereskedelem alapvető okai? Azt gondolom, hogy az alapvető ok a világunkban levő számos álszent ember gátlástalan önzése. Természetesen az emberkereskedők letartóztatása az igazságszolgáltatás kötelezettsége. Azonban a valódi megoldás a szívek megtérése, a kereslet felszámolása, amely táplálja a piacot."


http://hu.radiovaticana.va/news/2018/02/13/ferenc_pápa_a_válasz_az_emberkereskedelemre_a_megtérés_/1363021

 


Vissza

 

 

Felebarátunk testének bármilyen megsértése, megsebzése vagy megerőszakolása a teremtő Isten meggyalázása!
Ferenc pápa